Logo Cátedra
Cátedra Mister d Elx

Línies d'actuació de latedra EnglishEspañol

Atenent als objectius marcats a la normativa de la creació de la càtedra, la seua actuació ha de dirigir-se en una doble direcció :

a) Accions de recerca

Tradicionalment les investigacions sobre el Misteri se han centrat en els aspectes històrics, musicals, literaris o litúrgics. La càtedra ha de continuar amb aquestes línies de treball i consolidar les principals aportaciones,  no obstant això, la seua tasca ha d'anar més lluny i impulsar l'obertura de nous camps. En aquest sentit, s'apunten com àmbits rellevants no analizats fins al moment :

- Aspectes  mecànics

Aquest és un àmbit nou que compren l'estudi dels elements mecànics utilitzats en la representació del Misteri, més enllà de la anàlisi escenogràfica per a endinsar-se de ple en els aspectes tècnis desde el punt de vista de la actual un enginyeria mecànica. No es refereix unicament a una anàlisi merament escenogràfica, sinó a una investigació tècnica en què s'estudien els mecanismes emprats per a l'elevació dels aparells aeris mecànics.

-Aspectes juridicoeconòmiques

Una via de treball poc desenrotllada fins al moment afecta l'estudi dels aspectes juridicoeconòmiques que, tradicionalment i en l'actualitat, han envoltat el drama sacre-líric. Lligat a aquest camp revist especial interés l'estudi dels recursos econòmics i financers que tradicionalment han servit com a finançament del Misteri. Cal ressenyar que els estudis en aquest camp no es limitarien a l'àmbit històric, sinó que, al contrari, hauran de dirigir-se a la busca de noves fórmules de gestió que puguen ser més convenients per al funcionament del Misteri.

- Aspectes lingüisticoliteraris

El Misteri com a manifestació cultural d'un poble s'expressa i manifesta a través d'una llengua. L'estudi dels recursos lingüístics de la Festa ha d'ocupar en gran manera l'activitat de la càtedra i articular els recursos tècnics i els mitjans professionals necessaris per a realitzar-lo.

- Belles Arts

En aquest àmbit són innumerables els aspectes que cal analitzar pels estudiosos en la matèria. Pintura, escultura i qualsevol altra manifestació artística entorn del drama il·licità han de ser objecte d'atenció per part de la Càtedra.

- Antropològics

El poble d'Elx és el principal protagonista del Misteri. Gairebé es disposen estudis sobre les manifestacions antropològiques de la Festa i la seua repercussió en la societat il·licitana. Estem, sens dubte, davant d'un camp d'estudi crucial per a comprendre els orígens i la pervivència d'esta representació fins als nostres dies.

b) Accions de difusió entre la comunidat universitària

La càtedra ha de centrar la seua atenció en la difusió del Misteri entre els membres de la Universitat Miguel Hernández. És necessari que la nostra comunitat universitària conega el Misteri i comprenga el seu significat. Amb aquest fi la càtedra proposa l'organització de distintes activitats, com ara la convocatòria de premis, exposicions o cursos d'estiu.

Proyecto realizado con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria
Diseño y programación por David Rojas
XHTMLCSS